Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority) – organ administracji publicznej Unii Europejskiej odpowiedzialny m.in. za zapewnianie stabilności, przejrzystości i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, gwarantowanie efektywnego nadzoru nad funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, jak też nadzoru nad podejmowanym ryzykiem kredytowym przedstawił w ostatnich dniach dane dotyczące obecnego stopnia poszanowania przepisów dotyczących stosowania neutralnej pod względem płci polityki wynagrodzeń. Wspomniana polityka wynagrodzeń neutralna pod względem płci (tzw.: gender-neutral remuneration policy) wynika z treści wytycznych w sprawie neutralnej pod względem płci polityki wynagrodzeń dla instytucji i firm inwestycyjnych wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 31 grudnia 2021 r. i 30 kwietnia 2022 r. Z kolei upoważnienie do dokonania okresowego przeglądu przez EBA stopnia realizacji wspomnianej polityki wśród instytucji, firm inwestycyjnych i właściwych organów, wynika z treści:

- art. 74 ust. 3 Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE;

- art. 26 ust. 4 Dyrektywy 2019/2034 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE.

W dniu wczorajszym opublikowany został istotny coroczny raport organizacji międzynarodowych zawierający w swej treści analizy dotyczące perspektyw kształtowania się rynków rolnych na świecie. Raport OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 sporządzony został przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Jego obecne wydanie stanowi dwudziestą już edycję tego istotnego opracowania. W swej treści raport ukazuje, w sposób komplementarny, trendy w zakresie demograficznych i ekonomicznych czynników wpływających na podaż i popyt na towary rolne oraz prognozuje zmiany mogące się dokonać w ramach międzynarodowego handlu produktami rolnymi. Autorzy opracowania koncentrują się na sferach rynków rolno-spożywczych, informacji regionalnych, jak również średnioterminowych prognoz dotyczących konsumpcji, produkcji, handlu i cen towarów uwzględnionych w Raporcie.

Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia mające miejsce podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie od lutego 2022 roku oddziałują na postrzeganie problematyki bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego z polskiej perspektywy. Cechą szczególną wspomnianych działań zbrojnych są rozmyślne uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną, co prowadzić ma do całkowitej deterioracji bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Przykładem takich działań mogą być m.in. zniszczenie 10 kwietnia 2024 r. za pomocą pocisków manewrujących Elektrowni Trypilskiej pod Kijowem, wysadzenie w powietrze zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce 6 czerwca zeszłego roku - co doprowadziło do całkowitego zniszczenia tamtejszej hydroelektrowni, czy też uderzenia w infrastrukturę Dnieprzańskiej Elektrowni Wodnej w Zaporożu w marcu 2024 r. Celem ataków rosyjskich sił zbrojnych są od dawna również linie przesyłowe energii elektrycznej i szeroko rozumiane obiekty zaliczane do kategorii infrastruktury krytycznej, w tym składy paliw. Stąd też w całej Unii Europejskiej dostrzec wyraźnie można zwiększenie przez rządy państw członkowskich, znaczenia właściwej ochrony tego typu obiektów.

W minionym tygodniu Minister Finansów skierował do prac realizowanych przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Rozpoczęcie kolejnego etapu prac legislacyjnych nad wspomnianym projektem aktu normatywnego to skutek wcześniejszej reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Weszła ona w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r. wprowadzając tym samym zmienione wymagania dotyczące reguł fiskalnych. W Polsce, w krajowym porządku prawnym zostały one stypizowane w treści Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). Stąd też to ten akt prawny ulec musi nowelizacji w pierwszej kolejności. Podstawową zmianą będzie zwiększenie zakresu podmiotowego stabilizacyjnej reguły wydatkowej.

Opublikowany w ostatnich dniach rządowy projekt Ustawy o Radzie Fiskalnej, stanowi de iure i de facto reakcję Rady Ministrów na konieczność spełnienia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązku posiadania niezależnych instytucji fiskalnych. Oblig ten wynika z treści Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41, z późn. zm.). Cechą charakterystyczną planowanej instytucji o profilu doradczo-eksperckim ma być niezależność.