Zespół Rozwoju Bankowości Spółdzielczej (ZRBS)

Do zadań Zespołu Rozwoju Bankowości Spółdzielczej należą m.in.:

 • przygotowywanie opinii oraz formułowanie wniosków o projektach aktów prawnych, odnoszących się do funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej
  i rynku instytucji finansowych;
 • przygotowywanie projektów wystąpień do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;
 • organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów z sektora bankowości spółdzielczej;
 • organizowanie i wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej w tematyce związanej z celami działania Izby, w szczególności poprzez organizowanie seminariów i konferencji tematycznych;
 • integrowanie środowiska banków spółdzielczych oraz wspieranie ich inicjatyw;
 • opracowywanie lub zlecanie opracowywania analiz, raportów i innych materiałów, dotyczących wszelkich aspektów procesu rozwoju bankowości spółdzielczej
  i rynku instytucji finansowych.

 

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZROW) 

Do zadań Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich należą m.in.:

 • zapewnienie ciągłości instytucjonalnej w zakresie programów realizowanych przez przejętą Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w latach ubiegłych;
 • realizacja zadań wynikających z aktów prawnych lub umów zawartych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach następstwa prawnego;
 • realizacja i wspieranie programów, projektów i innych działań w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa, zleconych lub powierzonych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, krajowe i zagraniczne;
 • organizowanie i wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej w tematyce związanej z celami działania Izby, w szczególności poprzez organizowanie seminariów i konferencji tematycznych;
 • organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej i informacyjnej na rzecz podmiotów z sektora bankowości spółdzielczej, rolników i przedsiębiorców, samorządowców, uczniów, studentów, nauczycieli, a także instytucji publicznych.

 

Zespół Finansowy (ZF) 

Do zadań Zespołu Finansowego należą m.in.:

 • opracowywanie sprawozdawczości finansowo – księgowej, okresowej i rocznej oraz statystycznej;
 • prowadzenie spraw kadrowych i wypłata wynagrodzeń, rozliczenia z administracją skarbową oraz ZUS, współpraca ze specjalistą ds. bhp;
 • prowadzenie ksiąg i rozliczeń Izby;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Izby;
 • współudział w realizacji, rozliczanie i kontrola pod kątem finansowym projektów, programów, umów realizowanych przez Izbę.