Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została ustanowiona przez działającego w imieniu Skarbu Państwa Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej aktem notarialnym w dniu 17 kwietnia 1992 r.

Od tego czasu, nieprzerwanie przez 25 lat, FAPA pełniła funkcję niezależnej jednostki doradczej i wykonawczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działała w dwóch głównych obszarach: prowadziła działalność analityczno- informacyjną oraz działalność wdrożeniową.

W latach 1992-2000, wdrażając Program Phare w sektorze rolnym, oraz uczestnicząc we wdrażaniu programów RAPID, STRUDER 2 i INRED, Fundacja zrealizowała ponad 600 projektów pomocowych na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. [czytaj więcej]

W kolejnych latach FAPA uczestniczyła we wdrażaniu wszystkich najważniejszych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:

  • w latach 2000-2005 Fundacja pełniła rolę jednostki koordynacji programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), współfinansowanego z kredytu Banku Światowego, [czytaj więcej]
  • w latach 2002-2006, działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowała dwa działania Programu SAPARD: Szkolenia zawodowe i Pomoc Techniczna, [czytaj więcej]
  • w Sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Fundacja FAPA pełniła funkcję instytucji wdrażającej dla trzech działań: Szkolenia, Wsparcie doradztwa rolniczego oraz Pilotażowy Program Leader+[czytaj więcej]

W uznaniu dorobku w działaniach pomocowych, Komisja Europejska przyznała Fundacji status tzw. „mandated body”, umożliwiający współpracę z partnerami europejskimi w zakresie wykonywania zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Fundacja uczestniczyła w projektach unijnego wsparcia dla Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. W ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP FAPA realizowała projekty we współpracy partnerami z Mołdawii, Serbii i Ukrainy. [czytaj więcej]

Od 2009 do końca 2015 roku FAPA pełniła funkcję podmiotu wdrażającego dla działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [czytaj więcej], zaś do końca kwietnia 2016 r. wykonywała zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 [czytaj więcej].

* * *

W ramach działalności analityczno- informacyjnej, w okresie przedakcesyjnym Fundacja zapewniała Ministerstwu Rolnictwa dostęp do specjalistycznego zaplecza informacyjnego, gromadziła i udostępniała teksty prawodawstwa unijnego oraz wykonywała tłumaczenia aktów prawnych niezbędnych w procesie harmonizacji polskiego prawa z prawem UE w dziale rolnym. Fundacja służyła wsparciem dla ministerialnych grup roboczych, włączonych w proces przygotowywania polskiej administracji i dostosowywania sektora rolnego do wymogów unijnych.

Niezwykle cenny był wkład Fundacji w proces negocjacji akcesyjnych. Na potrzeby MRiRW, na początku lat 90-tych, powstały sekcje analityczne (Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej – SAEPR oraz Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych – FAMMU), które analizowały WPR i potrzeby dostosowawcze polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz monitorowały zagraniczne rynki rolne. Eksperci FAPA uczestniczyli w negocjacjach akcesyjnych pomiędzy Polską a UE w zakresie rolnictwa. Nie tylko dostarczali wyczerpujących analiz co do potencjalnych zysków i strat proponowanych wariantów poziomu dopłat, czy okresów przejściowych w poszczególnych rynkach rolnych, ale także byli włączeni bezpośrednio w ministerialny zespół negocjacyjny.

Realizowana przez prawie 25 lat działalność analityczno-informacyjna Fundacji stanowiła przede wszystkim wsparcie analityczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadania miały charakter zarówno prac o charakterze przekrojowych analiz i raportów, jak i bieżącego wsparcia polegającego na realizacji pilnych zleceń MRiRW o charakterze ad hoc w postaci przygotowywania krótkich analiz, odpowiedzi, opinii, uwag, wystąpień dla kierownictwa resortu czy zestawów danych. [czytaj więcej]

Innym istotnym zadaniem było wsparcie MRiRW we współpracy z OECD [czytaj więcej] , w ramach którego przygotowywano m.in. coroczny raport dotyczący zmiany instrumentów krajowej polityki produkcji rolnej (tzw. monitoring OECD). Ponadto FAPA wspierała w szerokim zakresie prace Grup Roboczych OECD, przygotowując analizy i komentarze do kilkudziesięciu dokumentów rocznie oraz uczestnicząc w sesjach tych grup.

Fundacja opracowywała cotygodniowe zestawy przeglądu sytuacji ekonomicznej (ceny, podaż, popyt, handel, w tym prognozy) oraz analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (bieżąca realizacja tej polityki, decyzje władz unijnych oraz dyskusja o jej przyszłości) na pięciu rynkach – zbóż i pasz, w tym nasion oleistych i produktów ich przerobu, cukru, owoców i warzyw, mleka oraz przetworów, a także mięsa, drobiu i jaj.

Analizy w formie wiadomości, notowań, a także większych opracowań, dostarczane były licznej grupie pracowników Ministerstwa, a następnie wysyłane do ponad 1200 stałych subskrybentów w instytucjach państwowych, z branży rolnej, przetwórstwa, sfery handlu, polityki, samorządu oraz nauki. [czytaj więcej]

Poprzez subskrypcję zagranicznych wydawnictw Fundacja zapewniała także pracownikom MRiRW dostęp do źródeł bieżącej informacji z rynków podstawowych produktów rolnych.

Przez wiele lat Fundacja realizowała zadania w zakresie wsparcia informacyjnego oraz przygotowywania i publikowania materiałów nt. rolnictwa, obszarów wiejskich i funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego, których głównym beneficjentem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W roku 2015 FAPA została wyróżniona nagrodą Business Premium 2015 przez redakcję „Bloomberga” za udostępnianie bezpłatnych analiz na temat sektora oraz dostarczanie szczegółowych informacji dotyczących tendencji, wpływu uregulowań prawnych i ekonomicznych, a także zmian na światowych rynkach rolnych.

* * *

Od października 2011 r. do czerwca 2015 r. FAPA wykonywała zadania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW, objętego PROW na lata 2007-2013.

Od sierpnia 2015 r. do końca 2017 r. Fundacja pełniła rolę jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [czytaj więcej], zapewniającej funkcjonowanie KSOW, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W związku z powyższym, wykonywała zadania określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Finansowanie realizacji zadań w latach 2016-2017 następuje ze środków pomocy technicznej PROW 2014-2020. [czytaj więcej]

* * *

 

W ramach Programu Fundusz Kapitałowy, Fundacja – w pierwszym okresie jako pełnomocnik, a później w imieniu własnym – nadzorowała administrowanie przez banki zrzeszające banki spółdzielcze pożyczkami podporządkowanymi udzielanymi bankom spółdzielczym ze środków „Funduszu Kapitałowego”. Wspólnie z bankami zrzeszającymi, Fundacja prowadziła działania mające na celu dostosowanie formuły gospodarowania środkami Programu Fundusz Kapitałowy do aktualnych potrzeb beneficjentów (banków spółdzielczych oraz banków je zrzeszających) i obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej.

* * *

Głównymi odbiorcami działań Fundacji byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucje działające na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi w Polsce, rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno-żywnościowego, banki spółdzielcze, Lokalne Grupy Działania, mieszkańcy obszarów wiejskich. Działania prowadzone były przy ścisłej współpracy z przedstawicielami Ministerstwa, a także z jednostkami naukowymi, samorządowymi i podmiotami doradztwa rolniczego oraz z wieloma innymi instytucjami sektora rolnego, w tym z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dyrektorzy FAPA:

 

Leszek Klank  

od 1.07.1992 r. do 1.02.1993 r.

p.o. Krzysztof Mysiński  

od 1.02.1993 r. do 1.04.1993 r

Tadeusz Pęczek     

od 1.04.1993 r. do 1.10.1993 r.

p.o. Grzegorz Anczewski

od 1.10.1993 r. do 6.02.1994 r.

Czesław Siekierski    

od 7.02.1994 r. do 1.11.1998 r.

Jacek Węsierski    

od 2.11.1998 r. do 31.05.2000 r.

Andrzej Babuchowski    

od 1.06.2000 r. do 18.09. 2001 r.

Wojciech Pomajda   

od 19.09.2001 r. do 31.07.2003 r.

p.o. Ryszard Pazura  

od 1.08.2003 r. do 30.11.2010 r.

p.o. Maciej Jankiewicz 

od 1.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

Przemysław Litwiniuk    

od 1.01.2011 r. do 23.02.2018 r.