„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 realizuje operacje pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW w okresie sierpień - grudzień 2017 r.”, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki centralnej KSOW poprzez:
  • zapewnienie współpracy oraz wymiana wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów pomiędzy partnerami KSOW z różnych krajów członkowskich,
  • wsparcie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej oraz współpracy z europejską siecią na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ESROW),
  • wymiana doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami działania w Europie, wzmacnianie sieci LGD w Europie oraz wsparcie nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami projektów współpracy,
  • zapewnienie udziału w spotkaniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, konferencjach organizowanych przez Europejską Sieć i sieci działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerów tych sieci,
  • zapewnienie wsparcia organizacji posiedzeń GR ds. KSOW i grup tematycznych,
  • wsparcie współpracy LGD,
  • wsparcie realizacji operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017,
  • wsparcie realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020,
  • udział przedstawicieli JC KSOW w szkoleniach.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 realizuje operacje pt. „Nagrody uznaniowe dla pracowników Fundacji realizujących zadania JC KSOW w 2017 roku”, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki centralnej KSOW poprzez zapewnienie odpowiednio przygotowanej i wykwalifikowanej obsady osobowej w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy oraz docenienie tych pracowników za ich zaangażowanie i pracę związane z realizacją zadań KSOW w ramach PROW 2014-2020. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operacje pt. „Wynagrodzenia pracowników i inne koszty związane z zamykaniem wdrażania działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW 2007-2013” w okresie od sierpnia 2015 roku do marca 2017 roku. Celem operacji jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz odpowiedniej obsady osobowej w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy związanych z realizacją zadania na każdym z jego etapów w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego PROW 2007-2013. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Koszt najmu i utrzymania pomieszczeń w latach 2016-2017”, której celem jest zapewnienie funkcjonowania jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich poprzez zapewnienie powierzchni dla pracowników Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zaangażowanych w realizację zadań KSOW w okresie styczeń 2016 r. – grudzień 2017 r. Operacja usprawni funkcjonowanie Fundacji przez zapewnienie warunków lokalowych w zakresie wynajmu powierzchni biurowej, powierzchni magazynowej oraz stanowiska garażowego. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez zapewnienie dostępu Partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz udział pracowników Fundacji FAPA w działaniach podejmowanych przez ESROW w okresie styczeń 2016 r. - lipiec 2017 r.”, której celem jest: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji zadań KSOW. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji zostanie zapewniony udział w spotkaniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych i konferencjach organizowanych przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i sieci działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerów tych sieci. Ponadto umożliwiona zosatnie współpraca oraz wymiana wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów pomiędzy partnerami KSOW z Polski i różnych krajów członkowskich oraz wymiana doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami działania w Europie. Nastąpi również wzmacnianie sieci LGD w Europie oraz wsparcie nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami projektów współpracy. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operacje pt. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r.”, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich poprzez zapewnienie odpowiednio przygotowanej i wykwalifikowanej merytorycznie obsady osobowej w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy związanych z realizacją zadań KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie styczeń 2016 r. - lipiec 2017 r. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez organizację posiedzeń grupy roboczej i grup tematycznych oraz wyjazdy krajowe pracowników Fundacji FAPA związane z wykonywaniem zadań JC KSOW w okresie styczeń 2016 r. – lipiec 2017 r.”, której celem jest zapewnienie wsparcia organizacji posiedzeń GR ds. KSOW i grup tematycznych, rozwijanie współpracy z sieciami Państw członkowskich UE, wsparcie współpracy LGD, wsparcie realizacji operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 oraz realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Realizacja zadań Jednostki Centralnej KSOW poprzez udział pracowników Fundacji FAPA w krajowych i zagranicznych szkoleniach i warsztatach od stycznia 2016 r. do lipca 2017 r.”, której celem jest zapewnienie funkcjonowania jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich poprzez sfinansowanie wyjazdów zagranicznych i krajowych pracowników Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w okresie styczeń 2016 r. – lipiec 2017 r. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji zostanie zapewniony udział przedstawicieli JC KSOW w krajowych i zagranicznych szkoleniach i warsztatach – w tym organizowanych przez ESROW. Ponadto zapewnione zostanie wsparcie współpracy międzyregionalnej i transnarodowej oraz współpracy z europejską siecią na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (ESROW). Zapewniona zostanie także współpraca z KSOW funkcjonującą w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pt. „Zakup materiałów i usług 2016-2017”, której celem jest zapewnienie funkcjonowania jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich poprzez zakup niezbędnych materiałów, usług materialnych oraz usług niematerialnych dla pracowników Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zaangażowanych w realizację zadań KSOW w okresie styczeń 2016 r. – grudzień 2017. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA informuje, iż w ramach pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 realizuje operacje pt. „Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań Jednostki Centralnej KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku”, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki centralnej KSOW poprzez zapewnienie odpowiednio przygotowanej i wykwalifikowanej obsady osobowej w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy związanych z realizacją zadań KSOW w ramach PROW 2014-2020 w okresie sierpień-grudzień 2017 r.
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.