Współpraca z OECD

Polska, jako członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zobowiązana jest do przekazywania okresowych informacji dotyczących polskiej polityki rolnej. Materiał o polskiej polityce rolnej, przygotowywany corocznie wg metodologii OECD w FAPA/SAEPR obejmował wszystkie instrumenty polityki rolnej i handlowej, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dostosowania ustawodawcze. Stanowił on podstawę dla OECD do przygotowania „części polskiej” raportu Monitoring and Evaluation ukazującego się raz do roku. W opinii OECD Polska jest jednym z nielicznych państw członkowskich tego ugrupowania, które przygotowuje tak dobry materiał faktograficzny.

Monitoring rynków rolnych prowadzony był w Fundacji FAPA od 1995 r. przez Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), którego głównym zadaniem  było stałe analizowanie sytuacji podażowo-popytowej, cenowej oraz prawnej na światowych rynkach produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanego rynku Unii Europejskiej, którego integralną częścią od 1 maja 2004 r. jest także polski rynek rolny. Monitorowaniem objęte były rynki zbóż, roślin oleistych, komponentów paszowych, żywca, mięsa, drobiu i jaj, owoców i warzyw, cukru, mleka i produktów mleczarskich oraz ziemniaków i skrobi

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) powstała w 1993 roku, przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know-How Fund. Misją i głównym celem działalności SAEPR było zapewnienie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcia analitycznego w bieżącej działalności dotyczącej kreowania, wdrażania i oceny efektywności polityki rolnej. Zakres przygotowywanych opracowań obejmował wysokiej jakości, obiektywne analizy ekonomiczne o charakterze sektorowym bądź horyzontalnym, dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, w szczególności w kontekście integracji europejskiej oraz reform Wspólnej Polityki Rolnej. Pracownicy SAEPR stanowili wyspecjalizowany zespół posiadający wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnią praktykę analityczną, którą wykorzystywali w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i innymi instytucjami z otoczenia rolnictwa. Zespół pracował nad kluczowymi problemami polskiej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich.