Z końcem marca br. Minister Finansów podjął prace legislacyjne nad projektem Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

 

                Z dniem 26 lutego b.r. Minister Finansów podjął prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

                                                                                                                                                                         

                Z dniem 19 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował procedowanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wspomniane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1813, z 2016 poz. 1009, z 2018 poz. 868) wydane zostało na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349).

            

  Z dniem 14 lutego b.r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie obowiązujące rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 982 z póź. zm.). Podstawą prawną do jego wydania stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 349).

Zadłużeni rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy, która została określona w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Na te przepisy rolnicy czekali od dawna. Szacuje się, że jest około 2 tysięcy gospodarstw rolnych, które mają problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów.