Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej powstała z połączenia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z Fundacją Polska Izba Bankowości Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie.

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej;
 • wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem, w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa;
 • wspieranie wdrażania programów zagranicznej i unijnej pomocy kierowanej do rolnictwa i sektorów z nimi związanych.
 • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz działalności jednostek samorządu terytorialnego.
 • organizowanie i wspieranie prowadzenia badań naukowych, w szczególności w dziedzinie nauk rolniczych i w dziedzinie nauk społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • formułowanie oraz wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;
 • kierowanie wystąpień do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;
 • prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz doradztwa na rzecz podmiotów z sektora bankowości spółdzielczej oraz rolników, przedsiębiorców, samorządowców, uczniów, studentów, nauczycieli, a także instytucji publicznych;
 • organizowanie i wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej w tematyce związanej z celami działania Fundacji, w szczególności poprzez organizowanie seminariów i konferencji tematycznych;
 • podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami;
 • integrowanie środowiska banków spółdzielczych;
 • wspieranie procesów usamodzielniania się banków spółdzielczych oraz tworzenia nowych banków zrzeszających banki spółdzielcze, w tym poprzez obejmowanie akcji takich banków;
 • udzielanie bankom spółdzielczym zwrotnej i bezzwrotnej pomocy finansowej;
 • realizację programów zleconych lub powierzonych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, krajowe i zagraniczne;
 • finansowanie lub współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych – w tym także w środkach masowego przekazu, na konferencjach i seminariach;
 • opracowywanie lub zlecanie opracowywania analiz, raportów i innych materiałów, dotyczących wszelkich aspektów procesu rozwoju bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;
 • wdrażanie lub wspieranie wdrażania programów na rzecz rolnictwa, obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem, w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa;
 • inne działania realizujące cel statutowy Izby.