„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Fundacja FAPA pełniła funkcję instytucji wdrażającej dla trzech działań: 1.3 Szkolenia, 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego oraz 2.7 Pilotażowy Program Leader+, dla których limit środków wynosił łącznie niemal 350 mln złotych. 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

PO Ryby był narzędziem Unii Europejskiej skierowanym do sektora rybactwa, w ramach którego wdrażanych było 5 osi priorytetowych:

Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD powstał jako instrument pomocy dla dziesięciu krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Miał służyć procesom przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących. Realizacja Programu miała również przygotować instytucje i beneficjentów w tych krajach do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

skierowany był do sektora-rolno spożywczego.

W latach 2000–2005 FAPA była jednostką koordynującą Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Celem Programu był szeroko rozumiany rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.

W ramach PAOW wspierane były działania prowadzące do zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, decentralizacji administracji publicznej i rozwoju regionalnego oraz pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania i wykorzystania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

Podejmując zadania współfinansowane z programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zrealizowała następujące przedsięwzięcia na rzecz beneficjentów zagranicznych: 

W latach 1991-2000 Fundacja FAPA administrowała i koordynowała wdrażanie Programów Phare w ramach Memorandów Finansowych (MF) 91, 92, 93, 95, 96 i 97 dla sektora rolnego. Fundacja FAPA pełniła funkcję Jednostki Wdrażającej Projekty (Project Management Unit), działając na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Zostało wdrożonych kilkaset projektów na łączną kwotę ponad 90 mln ECU.