Wskazane w tytule niniejszego tekstu działania legislacyjne podjęte przez Ministra Finansów na rzecz zwiększenia efektywności monitorowania rynku lokat strukturyzowanych to efekt realizacji przez wspomniany organ administracji publicznej upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 88ma ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w treści wymienionego ustępu drugiego zawarto, iż: ,, Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, formę, termin oraz sposób ich przekazywania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia skutecznego wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego zadań związanych z monitorowaniem rynku lokat strukturyzowanych […]”. Konieczność wydania przez Ministra Finansów takiego rozporządzenia wprowadzono do Ustawy Prawo Bankowe za pośrednictwem Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

Z kolei w treści art. 88ma ust. 1 wskazano, że ,, Bank, który rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wykonuje te czynności na terytorium innego państwa, jest obowiązany przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego informacje dotyczące rozpoczęcia, ograniczenia i zaprzestania prowadzenia tej działalności, istotnego naruszenia przepisów związanych z prowadzeniem tej działalności oraz oferowanych lub zawieranych lokat strukturyzowanych”. Stąd też w celu realizacji obligu ustawowego, w ostatnich dniach Minister Finansów przedstawił projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji dotyczących działalności banków związanej z lokatami strukturyzowanymi. Projekt nowego rozporządzenia skierowany został do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych z udziałem organizacji pozarządowych reprezentujących szeroko rozumiany samorząd gospodarczy oraz opiniowania.

Podkreślić trzeba także, że wspomniany projekt rozporządzenia w kazuistyczny sposób określa zasady realizacji obowiązku sprawozdawczego dla podmiotów nadzorowanych. Ciekawym jest, że wspomniana materia nie doczekała się w systemie prawa Unii Europejskiej szczegółowego uregulowania. Unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012 jest ogólnikowe we wspomnianej materii.

W projekcie proponuje się określenie szczegółowego zakresu informacji przekazywanych przez banki do Komisji Nadzoru Finansowego. W treści projektu rozporządzenia planuje się także ustanowienie obowiązku wskazania naruszeń przepisów związanych z prowadzeniem działalności związanej z lokatami strukturyzowanymi. Gdy mowa o szczegółowym zakresie informacji dotyczących lokat strukturyzowanych, które będą musiały być przekazywane w sprawozdaniu kwartalnym do KNF, to zauważyć trzeba, że banki zobowiązane będą przekazywać informacje dotyczące oferowanych i zawieranych lokat strukturyzowanych, w formie sprawozdanie kwartalnego, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po kwartale objętym danym sprawozdaniem. Do zakresu informacji dotyczących oferowanych i zawieranych lokat strukturyzowanych zalicza się w szczególności: datę przekazania informacji, dane identyfikacyjne banku, nazwę własną lokaty strukturyzowanej, instrument bazowy/wskaźnik referencyjny lokaty strukturyzowanej, walutę lokaty strukturyzowanej, łączną wartość środków pieniężnych wpłaconych przez klientów na daną lokatę strukturyzowaną w okresie sprawozdawczym (w PLN), łączną liczbę klientów, którzy zawarli umowę lokaty strukturyzowanej, łączną wartość zakończonych lokat strukturyzowanych w okresie sprawozdawczym wraz z łączną liczbą klientów, łączną wartość zobowiązań banku wynikających z aktywnej lokaty strukturyzowanej zgodnie ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego. Wspomniane dane przekazywane będą w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z danych przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że na krajowym rynku finansowym w chwili obecnej funkcjonuje 6 banków oferujących lokaty strukturyzowane. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia.