8 grudnia br. do podpisu Prezesa Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego procedowanie wynika, po pierwsze – z treści art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023r. poz. 1199). Zawarto tam, iż Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych. Po drugie, konieczność znowelizowania dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wynika z konieczności wydłużenia terminu udzielania kredytów płynnościowych i skupowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz producentów rolnych.

            Ponadto wnioskodawca projektu – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje na pilną konieczność zapewnienia pomocy krajowym producentom kukurydzy. Dokonując oceny skutków regulacji MRiRW zwrócił uwagę na współwystępujące na rynku zagrożenia dla producentów  - z jednej strony podmioty dokonujące skupu na rynku nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, z drugiej zaś - widoczny jest brak perspektyw na wzrost cen kukurydzy suchej. Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zidentyfikowane trudności na rynku kukurydzy to konsekwencje trwającego od lutego 2022 roku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Rynek krajowy zbóż nasycony bowiem został dużymi ilościami tańszej kukurydzy pochodzącej właśnie z Ukrainy. Wskazana sytuacja zbiegła się jednocześnie ze wzrostem produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej. Jej wolumen jest wyższy o 12% w stosunku do wysokości produkcji ubiegłorocznej. Stąd też nowe przepisy zapewnią możliwość wsparcia producentów kukurydzy, zagrożonych utratą płynności finansowej w skutek trudności na rynku rolnym wywołanych atakiem Rosji na Ukrainę. Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta kukurydzy złożony do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. Producent rolny chcący uzyskać wsparcie finansowe (pomoc) od ARiMR spełnić będzie musiał łącznie poniższe cechy:

- posiadać nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

- być mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w świetle Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

- złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;

- zagraża mu utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

           

Pomoc wypłacana będzie na rachunek producenta kukurydzy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Stawka wypłacanej pomocy będzie zróżnicowana w zależności od województwa od 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, poprzez stawkę 700 zł, aż do 1000 zł na 1 hektar. Według danych Agencji w Polsce obecnie jest zgłoszonych blisko 260 tysięcy producentów kukurydzy.

            Projektuje się także, że w treści rozporządzenia nowelizującego jednoznacznie rozstrzygnie się wątpliwości zgłaszane przez producentów rolnych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie do możliwości jednoczesnego ubiegania się o preferencyjny kredyt skupowy i dotację w związku z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez podmioty prowadzące skup i obrót mokrą kukurydzą w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dopuszczalne będzie ubieganie się o przyznanie obydwu form wsparcia.