Na 3 sierpnia 2020 roku planowane jest zakończenie procesu opiniowania i konsultacji publicznych rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, zainicjowanego przez Ministra Finansów. W procesie uzgodnień projektu udział biorą między innymi liczne organizacje samorządu gospodarczego, takie jak: Izba Domów Maklerskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Maklerów i Doradców, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA, czy też samorządu zawodowego vide Polska Izba Biegłych Rewidentów.

            Głównym celem nowelizacji obowiązującej Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) jest umożliwienie uszczegółowienia zasad emisji instrumentów kapitałowych, które są kwalifikowane do kapitałów regulacyjnych banków i domów maklerskich jak i do tzw. środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji obligacji kapitałowych jako nowej kategorii obligacji przez wymienione wcześniej elementy rynku finansowego, zgodnie z unijnymi regulacjami. W projekcie Ministra Finansów dąży się do zlikwidowania barier dotyczących emisji instrumentów, które można przyporządkować do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz zaliczyć do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych trzech kategorii – w przypadku podmiotów z sektora ubezpieczeniowego. Intencją wnioskodawcy jest uszczegółowienie regulacji dotyczących określenia ,,kręgu emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych”.

            Przypomnieć warto, że tzw. ostrożnościowe wymogi kapitałowe są sprecyzowane w ramach pakietu CRD  IV/CRR. W obrębie tego pakietu wyróżnić należy Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i  firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE  (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z  dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013). Celem pakietu CRD IV jest realizacja postanowień zawartych w ramach reguł Bazylei III.

            Istotą projektowanej nowelizacji jest zapewnienie bankom możliwości zasilania kapitałów regulacyjnych instrumentami kapitałowymi co przyczynić się ma do wzrostu bazy kapitałowej banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i domów maklerskich.

            W Ocenie Skutków Regulacji wnioskodawca wskazał, że w ramach nowelizacji Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach planuje się:

- ,,wprowadzić zasady emisji obligacji kapitałowych spełniających wymogi art. 52 i art. 63 rozporządzenia CRR oraz art. 71, art. 73 i art. 77 rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje kapitałowe wyposażone zostały przede wszystkim w mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej (write down) w przypadku wystąpienia określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR lub rozporządzeniu delegowanym 2015/35,

- określić katalog emitentów uprawionych do emisji obligacji kapitałowych (bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, krajowy zakład reasekuracji)”.

            W swej treści wspomniana ustawa nowelizująca wprowadzi zmiany również do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.), Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.), Ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, z późn. zm.), Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505,  z późn. zm.).

            Na swoiste wyróżnienie zasługują zwłaszcza proponowane zmiany do treści Ustawy Prawo bankowe. Przewiduje się m.in. ustanowienie wymogu przyjęcia przez WZ uchwał dotyczących zarówno emisji instrumentów kapitałowych jak i  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenie bankowych papierów wartościowych z instrumentów kapitałowych czy też dopuszczenie do upoważnienia zarządu banku do określenia zasad emisji w granicach wskazanych przez walne zgromadzenie.

            Zgodnie z projektem, nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.