Z dniem 2 października br. upłynął termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i zgłaszania opinii do siedmiu projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących określenia stawek płatności.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad następującymi projektami:

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r.

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019 r.

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2019 r.

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2019 r.

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r.

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2019 r.

- projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r.

            Podstawą wydania wspomnianych rozporządzeń jest art. 20 Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2015 poz. 308). Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy:

            Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

1) jednolitej płatności obszarowej,

2) płatności za zazielenienie,

3) płatności dla młodego rolnika,

4) płatności dodatkowej,

5) płatności związanych do powierzchni upraw,

6) płatności związanych do zwierząt – mając na względzie pułapy wsparcia ustalone
w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt, które mogą być objęte tymi płatnościami. 

Nadmienić warto, że wymienione systemy wsparcia bezpośredniego poddane zostały regulacji w treści Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy  dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i  rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

         Zwrócić należy uwagę zwłaszcza na wysokość stawki jednolitej płatności obszarowej, która zgodnie z projektem określona jest na 471,64 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obszar zatwierdzony do przyznania jednolitej płatności obszarowej za rok 2019 wynosi 14 317 589,02 hektarów. Zgodnie z danymi wnioskodawcy, rolników uprawnionych do otrzymania jednolitej płatności jest około 1,3 mln. W przypadku zaś stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r. wynosić będzie ona 165,10 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. Zgodnie z danymi na które powołuje się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, płatności dla młodych rolników w obecnym roku dotyczą zatwierdzonej powierzchni 1 830 016,03 ha. Szacuje się, że w Polsce jest obecnie około 162 000 rolników uprawnionych do uzyskania płatności dla młodego rolnika.

            Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje, że rozporządzenia wejdą w życie z dniem 16 października. W uzasadnieniach do poszczególnych rozporządzeń, wnioskodawca zwrócił uwagę, że w myśl przepisów Unii Europejskiej, tzw. płatności bezpośrednie wypłaca się od pierwszego grudnia roku, w którym wnioskodawca złożył swój wniosek, do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jak podkreślono w uzasadnieniach, w drodze odstępstwa od tej zasady realizacja wypłat płatności może rozpocząć się wcześniej, tj. od dnia 16 października roku, w którym złożono wniosek.

            Tym samym, decyzje w sprawach wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich wydawane będą od dnia wejście w życie wymienionych wcześniej rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypłaty przyjmować będą formę zaliczki.