26 września br. ukazał się projekt Ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, zgłoszonej do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania przez wnioskodawcę, tj. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Wspomniany projekt został przygotowany do prac legislacyjnych w związku z ukazaniem się rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Rozporządzenie stosowane będzie od dnia 19 kwietnia 2020 r., weszło zaś w życie z dniem 29 marca 2019 r. Zasadniczym celem jego wydania był zamiar wzmocnienia funkcjonowania Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej oraz działanie na rzecz znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów. Założone cele mają zostać osiągnięte przez bardziej efektywne funkcjonowanie tzw. ,,zasady wzajemnego uznawania” w obszarze zarówno niezharmonizowanym jak i częściowo zharmonizowanym. Wspomniany unijny akt prawny ma zasięg ogólny i wiąże państwa członkowskie w całości.

            Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. wprowadza m. in. takie rozwiązania, jak:

- ,, ujednolicone procedury oceny towarów -ustanowienie przejrzystych, jawnych procedur oceny towaru i obowiązku dokładnego uzasadnienia podejmowanej decyzji o ewentualnym ograniczeniu lub zakazie wprowadzania towaru na rynek”;

- utworzenie tzw. Punktów kontaktowych ds. Produktów, których zadaniem będzie dostarczenie przedsiębiorcom informacji związanych z procedurami ocen produktów i zasady wzajemnego uznawania;

- składanie dobrowolnych oświadczeń dotyczących zgodnego z prawem wprowadzenia towarów na rynek;

- przewidziano również pozasądowe rozwiązywanie problemów w ramach systemu SOLVIT. System ten, będący z założenia bezkosztową alternatywą wobec klasycznych instytucji sądownictwa,  zapewnia przedsiębiorcom skuteczny sposób na polubowne załatwianie problemów wynikających z wydania przez organy administracji publicznej państw członkowskich decyzji administracyjnych, które ograniczają dostęp do rynku bądź też odmawiają takiego dostępu dla towaru.

            Stąd też, w związku z koniecznością efektywnego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 w Polsce, istnieje konieczność przyjęcia do porządku prawnego Ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. W art. 1 projektu ustawy wskazano, że ustawa określa:

1) organy właściwe w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.3.2019, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2019/515”;

2) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 2019/515;

3) organ właściwy do prowadzenia Punktu Kontaktowego do spraw Produktów.

            Dodać należy, że zgodnie z przedstawionym projektem, wnioskodawca proponuje, aby ocenę towarów o której mowa w art. 5 wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515, prowadziły w Polsce następujące organy:

1) Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;

2) Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

3) Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Sanitarnej;

4) organy nadzoru budowlanego;

5) Prezes Głównego Urzędu Miar;

6) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

7) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

8) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

            W ustawie wnioskodawca zamierza również wskazać odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za ,,przedstawioną treść i dokładność informacji zawartych w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu”. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, podmioty gospodarcze takie jak: producent, jego upoważniony przedstawiciel, importer lub dystrybutor, będą ponosić odpowiedzialność za informacje, które dostarczają w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu oraz za dostarczone dowody niezbędne do weryfikacji tych informacji. Podkreślić należy, że za podawanie w oświadczeniu danych nieprawdziwych, niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym podmiotom grozić będzie administracyjna kara pieniężna. Jej wysokość została stypizowana w art. 3 ust 3 projektu i wynosić ma od 10 000 PLN do 200 000 PLN.

            W projekcie ustawie proponuje się, że organem administracji państwowej odpowiedzialnym za prowadzenie Punktu Kontaktowego do spraw Produktów (PCP) będzie minister właściwy ds. gospodarki.

            W projekcie określono termin wejścia w życie omawianej ustawy na tożsamy z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008, tj. na 19 kwietnia 2020 r.